Bezpečná města | bezpecnamesta.cz

 


Nadace BESIP podporuje projekt Bezpečná města

 


 Národní síť Zdravých měst ČR partnerem projektu Bezpečná města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[cílem je bezpečnost] [technické řešení] [financování]
[právní aspekty]

Bezpečná města - právní aspekty

 

Projekt Bezpečná města a všechny jeho jednotlivé části jsou navrženy tak, aby byly v plném souladu s platným právem. Města a obce se tak mohou do projektu okamžitě zapojit, aniž by musely řešit složité právní otázky s tím spojené. Principy projektu jsou potvrzeny stanoviskem Ústavu státu a práva, které je městům a obcím k dispozici na vyžádání.

 

Zajištění bezpečnosti silničního provozu je v kompetenci obcí


Zákon o obcích ukládá městům a obcím, aby pečovaly o všestranný rozvoj svého území, chránily veřejný zájem a (mimo jiné) dbaly o ochranu veřejného pořádku. Je tedy nezadatelným právem každé obce, aby na svém území dostupnými prostředky pečovala o dodržování platných pravidel ze strany řidičů a v případě jejich porušení důkazy o přestupku předala k projednání příslušnému orgánu. Novelizovaný zákon o provozu na pozemních komunikacích od 1. července 2006 rozšířil možnosti obcí v péči o bezpečnost silničního provozu tím, že udělil širší pravomoci v této oblasti příslušníkům Městské policie.


Měřící zařízení poskytovaná obcím v rámci projektu Bezpečná města mají certifikaci Českého metrologického institutu. Výsledek měření je zpracován do formy protokolu o úředním měření, který obsahuje všechny okolnosti přestupku.


Pořizování obrazových záznamů vozidel při přestupku je v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a s pravidly pro využívání kamerových systémů, která zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tím jsou splněny všechny předpoklady k tomu, aby byl záznam přestupku pořízený v rámci projektu Bezpečná města relevantním důkazním prostředkem pro správní řízení s pachatelem přestupku.

 

Zjištěné přestupky řeší ve správním řízení obec s rozšířenou působností

 

Ze zákona o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že u přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou k jejich projednání v prvním stupni věcně příslušnými správními orgány obecní úřady obcí s rozšířenou působností.


Za tyto přestupky lze řidiči vozidla uložit finanční sankci, jejíž výši stanoví zákon o přestupcích a která je příjmem obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad pokutu uložil. Úřad zároveň pachateli přestupku uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku, která je paušálně stanovena na 1000 Kč. Také tato částka je příjmem obce, jejíž orgán o přestupku rozhodl.

 

Pro města a obce se zájmem o zapojení do projektu Bezpečná města je na vyžádání k dispozici široký souhrn právních rozborů, které se věnují problematice měření rychlosti na území obce a poslouží k širší informovanosti představitelů obce i úředníků o této oblasti.